SAKRAMENTY
I SAKRAMENTALIA

Sakramenty z zasady przyjmuje się we własnej parafii, czyli parafii, na terenie której się aktualnie mieszka. Aby przyjąć sakrament w innej parafii niż własna, należy uzyskać pisemną zgodę z własnej parafii i dostarczyć razem z innymi wymaganymi dokumentami do parafii, w której będzie przyjmowany sakrament.

• Zaświadczenia wydawane są tym osobom, których dotyczą.
• W przypadku osób małoletnich mogą je otrzymać tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
• Osoby trzecie, np. rodzice dorosłych dzieci, dziadkowie mogą otrzymać dokument wyłącznie
na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez ww. osoby.

• Do wydania zaświadczenia niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.


CHRZEST

Chrzty odbywają się w niedzielę na Mszy Świętej o g. 13.00

Na ok. dwa tygodnie przed chrztem dziecka rodzice dostarczają do kancelarii następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • dane rodziców chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
 • zaświadczenia o praktykowaniu wiary przez chrzestnych – z parafii ich aktualnego zamieszkania.

Zaświadczenie na ojca ojca chrzestnego/matkę chrzestną jest wydawane osobie, która ma spełniać tę funkcję, na podstawie rozmowy duszpasterskiej, która:

 • mieszka na terenie parafii
 • jest bierzmowana
 • jest wierząca i praktykująca


BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest udzielane raz w roku młodzieży klasy ósmej szkoły podstawowej, która ukończyła roczny kurs przygotowawczy prowadzony w parafii oraz dorosłym, którzy przeszli osobne przygotowanie.

Kandydaci dostarczają następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku młodzieży – deklaracja pragnienia przyjęcia bierzmowania podpisana przez rodziców
 • w przypadku dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i osobnego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu

Zaświadczenie na świadka bierzmowania jest wydawane na takich samych zasadach, co zaświadczenia na rodziców chrzestnych.


MAŁŻEŃSTWO

Na ok. trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni przychodzą do kancelarii w celu spisania tzw. protokołu kanonicznego badania z kompletem następujących dokumentów:

 • świadectwa chrztu narzeczonych – nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu, z wszystkimi adnotacjami, w tym o bierzmowaniu
 • zaświadczenie o odbyciu 10 katechez przedmałżeńskich
 • zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego
 • dowody osobiste (do wglądu)

Na spisanie protokołu trzeba zarezerwować 40-50 minut.

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą, aby podać dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) i ustalić szczegóły ceremonii ślubnej.


POGRZEB

Do załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych wymagane jest przedstawienie aktu zgonu zmarłego (do wglądu).
Aby sprawować pogrzeb w innej parafii niż własna, należy uzyskać pisemną zgodę z własnej parafii.

GÓRA