INFORMACJA O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH
!

W kancelarii parafialnej obowiązują takie same zasady dostępu do danych osobowych
jak w innych instytucjach publicznych:

• Zaświadczenia wydawane są tym osobom, których dotyczą.
• W przypadku osób małoletnich mogą je otrzymać tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
• Osoby trzecie, np. rodzice dorosłych dzieci, dziadkowie mogą otrzymać dokument wyłącznie
na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez ww. osoby.

• Do wydania zaświadczenia niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

GÓRA